REGULAMIN

V Puchar Wyspy Giżyckiej  15 lipca 2018

I. PATRONAT

Burmistrz Giżycka, Wójt Gminy Giżycko

II. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „Giżycko w Biegu”, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku

III. WSPÓŁORGANIZATOR

Giżyckie Centrum Kultury, 15 Brygada Zmechanizowana.

IV. TERMIN I MIEJSCE

 1. Termin – 15 lipca 2018
 2. Start i meta:

Start: godz. 11:00, EKOMARINA Giżycko

Meta: godz. 14:00, EKOMARINA, Giżycko

Zakończenie i dekoracja: około godziny 14:10. Plac przy EKOMARINE Giżycko. W przypadku niesprzyjającej warunków pogodowych dekoracja zostanie przeniesiona do holu Ekomariny (wcześniejsze biur zawodów).

 1. Długość trasy – 21,0975m, 10 km, 5 km Nordic Walking
 2. Trasa- trasa widzie asfaltem, chodnikiem oraz ścieżkami szutrowymi lub podobnymi.
 3. Oznaczenie trasy- co 1 km.
 4. Punkty orzeźwiające- 3 (woda). Na 5 km, 10 km i 15 km.
 5. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.
 6. Zawodników obowiązuje limit czasowy na pokonanie wszystkich tras wynosi 3 godziny.

Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 14:00, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

V. UCZESTNICTWO

 1. Prawo startu mają osoby, które do dnia 15 lipca 2018 roku ukończą 18 lat. Osoby, które do 15 lipca 2018 roku, ukończyły 16 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego oraz przedstawienie  aktualnego, ważnego zaświadczenia lekarskiego.
 2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, oraz ewentualnie dowód opłaty startowej (nie dotyczy będących na liście opłaconych). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy.
 3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, Giżycko, w dniu zawodów 15 lipca 2018 r. od godz. 7:30 -10:30. Nie odebrane w tym terminie pakietu startowego nie będzie wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest nie możliwy.
 4. Decyzje lekarza zawodów dotyczące startu czy też kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Uczestników biegu obowiązują przepisy „Prawa o ruchu drogowym”, IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
 6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym.
 7. Szatnie i prysznice mieszczą się w EKOMARINE przy ul. Kolejowej i czynne będą w dniu zawodów.
 8. Organizator zapewnia depozyt na rzeczy biegaczy. Rzeczy należy składać do foliowych worków, opisanych numerem zawodnika, które każdy z uczestników otrzyma w pakiecie startowym. Wydawanie rzeczy zawodników z depozytu, będzie odbywało się w biurze zawodów biegu, po okazaniu numeru startowego. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe.
 9. W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:

– pakiet startowy ,

– koszulkę V Pucharu Wyspy

– napoje na trasie i mecie biegu,

– bon na posiłek po ukończeniu biegu,

– po zakończeniu biegu pamiątkowy medal,

 1. Przy weryfikacji uczestnik otrzymuje numer startowy, który po okazaniu w depozycie umożliwia jego odbiór.
 2. Uczestnicy biegu w trakcie trwania zawodów poruszają się tylko według ściśle określonej trasy zgodnie z przepisami drogowymi.
 3. Bieg Zawiszaka

– W Biegu Zawiszaka  mogą brać udział zawodnicy pełniący służbę w Wojsku Polskim, będący funkcjonariuszami: Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej- okazanie w biurze zawodów legitymacji służbowej  jako potwierdzenia.

– Biegi odbędą się na dystansie półmaratonu i 10 km, w kategorii mężczyzn i kobiet.

– Uczestnicy Biegu Zawiszaka zwolnieni są z opłat startowych

– Uczestnicy Biegu Zawiszaka w swych kategoriach za zajęcie I, II i III miejsca otrzymują puchary.

 1. Kategoria giżycczanin i giżycczanka – okazanie w biurze zwodów dowodu osobistego jako potwierdzenia zameldowania w Giżycku.

 

VI .ZGŁOSZENIA 

 1. Zgłoszenia przyjmowane są od 01 lutego 2018 r.  poprzez wypełnienie formularza dostępnego:

– na stronie biegu Puchar Wyspy Giżyckiej:  http://mosir.gizycko.pl/ (zakładka zapisy)

do 30 czerwca 2018 r. W terminie 01.07-14.07.2018 zgłoszenia nie będą przyjmowane.

2. W przypadku wolnych miejsc (patrz punkt 4) zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze zawodów   15 lipca  2018r. w biurze zawodów EKOMARINA w  godz. 7:30-10:30.

3. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej.

4. Za poprawność danych umieszczonych w formularzu startowym odpowiada uczestnik.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu startujących. Limit wszystkich uczestników we wszystkich biegach – 250 osób. 

 

VII. OPŁATA STARTOWA

Półmaraton: Opłata startowa dokonana do dnia 30.06.2018 r.  wynosi 50 zł. Opłata dokonywana w Biurze Zawodów w dniu 15.07.2018 r. wynosić będzie 70 PLN.

10 km: Opłata startowa dokonana do dnia 30.06.2018 r.  wynosi 40 zł. Opłata dokonywana w Biurze Zawodów w dniu 21507.2018 r. wynosić będzie 60 PLN.

5 km – Nordic Walking: Opłata startowa dokonana do dnia 30.06.2018 r.  wynosi 10 zł. Opłata dokonywana w Biurze Zawodów w dniu 15.07.2018 r. wynosić będzie 30 PLN.

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe : 94 2030 0045 1110 0000 0285 0310

Stowarzyszenie „Giżycko w Biegu”

11-500 Giżycko

z dopiskiem  Puchar Wyspy Giżyckiej 2018 – imię i nazwisko – opłata za (podajemy dystans)

 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego uczestnika.
 2. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
 3. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.
 4. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty należnej.

VIII. KLASYFIKACJE

 • W Pucharze Wyspy Giżyckiej będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn na dystansie 21.097km i 10km:

kobiety:

 • Open
 • K +18 (ur. 2000 – 1989)
 • K +30 (ur. 1988 – 1979)
 • K +40 (ur. 1978 – 1969)
 • K +50 (ur. 1968 – 1959)
 • K +60 (ur. 1958 i starsze)
 • Najlepsza Giżycczanka

mężczyźni:

 • Open
 • M +18 (ur. 2000 – 1989)
 • M +30 (ur. 1988 – 1979)
 • M +40 (ur. 1978 – 1969)
 • M +50 (ur. 1968 – 1959)
 • M +60 (ur. 1958 i starsi)

Najlepszy Giżycczanin

Uwaga!!! zawodnicy sklasyfikowani w kategorii  open na miejscach I-III  nie są klasyfikowani w innych kategoriach wiekowych.

 • Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii open odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego brutto (liczonego od wystrzału startera).Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasu netto (liczonego od przekroczenia linii startu).
 • Wyniki będą dostępne bezpośrednio po biegu na stronie firmy obsługującej bieg oraz na stronie biegi.gizycko.pl w ciągu 48h od zakończenia imprezy.

IX NAGRODY

 1. Każdy zawodnik, który ukończy półmaraton, 10 km i Nordic Walking otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Pamiątkowe puchary (statuetki) otrzymają zawodnicy:

Półmaraton i 10 km

 1. klasyfikacji open kobiet i mężczyzn : I – III miejsce (uwaga!!! zawodnicy sklasyfikowani w kategorii open na miejscach I-III  nie są klasyfikowani w innych kategoriach wiekowych).
 2. klasyfikacji w kategoriach wiekowych oraz giżycczanin/giżycczanka kobiet i mężczyzn: I-III miejsce.
 1. Początek wręczania nagród około godz. 14:10
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania imprezy na inne, bez podawania przyczyn dokonanych zmian, jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w imprezie.
 3. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg w regulaminowym czasie wezmą udział w losowaniu cennych nagród rzeczowych (obecność w trakcie losowania obowiązkowa).
 4. Z udziału w konkursie, wyłączeni są organizatorzy.

 

X. NAGRODY FINANSOWE W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH

Półmaraton

kobiety:

-Open: I miejsce: 600 zł,  II miejsce: 500 zł, III miejsce: 400 zł,

– K +18: I miejsce: puchar/statuetka, II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

– K +30: I miejsce: puchar/statuetka, II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

– K +40: I miejsce: puchar/statuetka, II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

– K +50: I miejsce: puchar/statuetka, II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

– K +60: I miejsce: puchar/statuetka, II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

– Najlepsza Giżycczanka: I miejsce: puchar/statuetka, II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

mężczyźni:

-Open: I miejsce: 600 zł, II miejsce: 500 zł, III miejsce: 400 zł,

– M + 18: I miejsce: puchar/statuetka, II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

– M + 30: I miejsce: puchar/statuetka, II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

– M +40: I miejsce: puchar/statuetka, II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

– M +50: I miejsce: puchar/statuetka, II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

– M+60: I miejsce: puchar/statuetka, II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

-Najlepszy Giżycczanin: I miejsce: puchar/statuetka, II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

10 km

kobiety:

-Open: I miejsce: 400 zł, II miejsce: 300 zł, III miejsce: 200 zł,

– K +18: I miejsce: puchar/statuetka, II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

– K +30: I miejsce: puchar/statuetka, II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

– K +40: I miejsce: puchar/statuetka, II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

– K +50: I miejsce: puchar/statuetka, II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

– K +60: I miejsce: puchar/statuetka, II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

– Najlepsza Giżycczanka: I miejsce: puchar/statuetka, II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

 

mężczyźni:

-Open: I miejsce: 400 zł, II miejsce: 300 zł, III miejsce: 200 zł,

– M + 18: I miejsce: puchar/statuetka, II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

– M + 30: I miejsce: puchar/statuetka, II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

– M +40: I miejsce: puchar/statuetka, II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

– M +50: I miejsce: puchar/statuetka, II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

– M +60: I miejsce: puchar/statuetka, II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

-Najlepszy Giżycczanin: I miejsce: puchar/statuetka , II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

 1. Zawodnicy sklasyfikowani w półmaratonie i 10 km w kategorii open K i M na miejscach I – III nie są klasyfikowani w innych kategoriach wiekowych.
 2. Nagrody pieniężne zdobyte przez Uczestników w kategorii OPEN będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane przez uczestnika konto bankowe (nagrody nie będą wypłacane gotówką).
 3. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe jest wypełnienie i dostarczenie na adres organizatora niezbędnych druków (załącznik nr 1) w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy. ( druki dostępne będą również w czasie trwania imprezy).

Nordic Walking

Nagrody rzeczowe i dyplomy (puchary) dla 3 pierwszych Pań i oddzielnie Panów

 

XI. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

 1. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.
 2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
 3. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz służby porządkowej.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieposiadających numerów startowych.
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Zawodów oraz na trasie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 4. Stowarzyszenie „Giżycko w Biegu” zapewnia możliwość tańszego noclegu w dniach 14/15.07.2018 w hotelu Mazury na ul. Woj. Polskiego.
  Rezerwacja po wcześniejszej uzgodnieniu telefonicznym (tel. 607 844 207) do 30.06.2017 na hasło Puchar Wyspy Giżyckiej (podstawa opłacone wpisowe).
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie przed rozpoczęciem biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Biegu- Marian Mieńko 500080893

 

 

Załącznik nr 1

V PUCHAR WYSPY GIŻYCKIEJ

15 LIPCA 2018 ROKU

Oświadczenie uczestnika V Pucharu Wyspy Giżyckiej

do wypłaty nagrody pieniężnej

Giżycko 15.07.2018

 

Ja niżej podpisany

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………

PESEL/nr paszportu/nr identyfikacyjny: …………………………………………………………..

data urodzenia i miejsce: ………………………………………………………………………………..

kraj pochodzenia: ………………………………………………………………………………………….

adres: …………………………………………………………………………………………………………..

imię ojca, imię matki: …………………………………………………………………………………….

właściwy Urząd Skarbowy: …………………………………………………………………………….

będąc uczestnikiem biegu: □ na 10 km □ półmaraton

odbywającego się w Giżycku w dniu 15 lipca 2018 r. podczas Pucharu Wyspy Giżyckiej, w związku z wygraniem nagrody finansowej w wysokości …………………

(słownie: …………………………………………………..) proszę o wypłatę powyższej kwoty

na konto nr ………………………………………………………………………………………………….

 

 

………………………………………………

data, czytelny podpis