Statut

Załącznik nr 1 [/toggle]

Uchwała nr XI/63/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007 roku

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Giżycku.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 238
ust. 2 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz.2104 z późn. zmianami),Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1
Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Giżycku w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
/-/
dr Marian Lemecha

Załącznik do Uchwały Nr XI/63/07 Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 6 września 2007r.

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Giżycku

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku, zwany dalej MOSiR działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. 2002 Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
5. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r Nr 9 , poz..43 z późn. zm.).
6. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.).
7. uchwały Nr VI/7/99 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
8. niniejszego statutu.

§ 2.
MOSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Giżycko nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

§ 3.
Nadzór nad działalnością MOSiR sprawuje Burmistrz Giżycka.

§ 4.
1.Terenem działania MOSiR jest obszar Gminy Miejskiej Giżycko.
2.Siedzibą MOSiR jest nieruchomość położona w Giżycku przy ul. Moniuszki 5.

Rozdział II. Cel i zakres działalności

§ 5.
Celem funkcjonowania MOSiR jest realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej oraz prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej w tym zakresie potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko.

§ 6.
I. Do podstawowego przedmiotu działalności MOSiR należy:
1. Inicjowanie, organizowanie i upowszechnianie szeroko pojętej kultury fizycznej.
2. Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych a w szczególności.
– upowszechnianie sportu na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów,
– prowadzenie zajęć w sekcjach działających przy MOSiR,
– współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, klubami sportowymi oraz innymi
podmiotami mającymi zapis w swych celach statutowych – sport i rekreację.
3. Udzielanie pomocy podmiotom określonym w pkt., 2 w realizacji ich zadań w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i wychowania fizycznego.
4. Tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym.
5. Zarządzanie oraz efektywne gospodarowanie powierzonymi obiektami, urządzeniami sportowymi i terenami rekreacyjno – sportowymi.
6. Podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy bazy sportowej Gminy Miejskiej Giżycko.
7. Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, a w szczególności ; udostępnianie obiektów i urządzeń MOSiR na potrzeby placówek oświatowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych, zakładów pracy, zorganizowanym grupom i osobom fizycznym- na zasadach określonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta .
8. Wykonywanie innych zadań o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

II. MOSiR może również prowadzić działalność w zakresie świadczenia usług; komunalnych, wynajmu sprzętu, transportowych, szkoleniowych i informacyjnych.

Rozdział III Organizacja i zarządzanie

§ 7.
1. MOSiR-em kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor MOSiR-u ponosi jednoosobową odpowiedzialność za całokształt działalności placówki, jej właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie mieniem.

§ 8.
Dyrektor MOSiR-u wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników MOSiR-u, na podstawie Regulaminu Organizacyjnego.

§ 9.
Dyrektor MOSiR na podstawie przyznanych środków określa strukturę organizacyjną MOSiR.

§ 10.
Działalność MOSiR-u prowadzona jest w oparciu o samodzielnie opracowany roczny Kalendarz Imprez.

Rozdział IV. Majątek i gospodarka finansowa

§ 11.
1.Mienie MOSiRu jest mieniem komunalnym stanowiącym własność Miasta Giżycko.
2. MOSiR posiada w trwałym zarządzie stadion przy ul. Moniuszki 5 w Giżycku.
3. MOSiR prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

§ 12.
Podstawą gospodarki finansowej MOSiR-u jest roczny plan finansowy jednostki, sporządzony na podstawie uchwalonego budżetu Miasta Giżycko.

§ 13.
Przychody MOSiR-u stanowią:
1. Dotacje.
2. Wpływy od osób fizycznych i prawnych w formie darowizn i zapisów.
3. Wpływy z opłat za korzystanie z usług MOSiRu.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 14.
MOSiR prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie obowiązującymi przepisami
§ 15.
MOSiR używa pieczęci o treści:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Moniuszki 5
11-500 GIŻYCKO
tel/fax 429 27 53
NIP 845-16-91-482

§ 16.
Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania

Przewodniczący Rady
/-/
dr Marian Lemecha


Uchwała Nr XVIII/9/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 roku

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt. 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z póź. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1
W załączniku do uchwały nr XI/63/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Giżycku zmienia się § 11 ust.2, który otrzymuje brzmienie :
MOSiR otrzymuje mienie Miasta niezbędne do realizacji celów statutowych na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami i gospodaruje przekazanym mu mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Małgorzata Czopińska

Powyższe informacje możesz pobrać na swój komputer:

1.Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku [pobierz]
2.Uchwała Nr XVIII/9/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku [pobierz]