Statut

ZARZĄDZENIE NR 38/2007 BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA z dnia 18 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku

Na podstawie § 8 ust. 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji postanawiam:

§ 1
Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku , stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchwała Nr XVIII/9/12
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 15 marca 2012 roku

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt. 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z póź. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1
W załączniku do uchwały nr XI/63/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Giżycku zmienia się § 11 ust.2, który otrzymuje brzmienie :
MOSiR otrzymuje mienie Miasta niezbędne do realizacji celów statutowych na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami i gospodaruje przekazanym mu mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Małgorzata Czopińska

Burmistrz Miasta Giżycka
/ – /
Jolanta Piotrowska

Załącznik do
Zarządzenia nr 38/2007
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 18.06.07 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W GIŻYCKU

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin organizacyjny MOSiR określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania.
2. MOSiR jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej w Giżycku i działa na podstawie:
– uchwały Rady Miejskiej Nr VI/7/99 z dnia 25 lutego 1999 r.
w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku
– statutu MOSiR
– niniejszego regulaminu,
– oraz innych ustaw

§ 2

Siedziba Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajduje się w miejscowości Giżycko przy ul. Moniuszki 5.

§ 3

Terenem działania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest Gmina Miejska Giżycko
§ 4

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji używa symbolu: MOSiR oraz logo (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu).

§ 5

1. Działalność finansowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji prowadzona jest na zasadach jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
2. Działalność finansowana jest ze środków własnych Gminy Miejskiej.
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje zadania wynikające ze statutu

ROZDZIAŁ II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
MOSiR

§ 6

W skład MOSiR wchodzą następujące stanowiska pracy:
1. dyrektor
2.główny księgowy
3.samodzielny referent ;
– dwa stanowiska
4.starszy specjalista ds. rekreacji ruchowej
5.kierownik gospodarczy
6.konserwator
– cztery stanowiska
7.sprzątaczka
– pięć stanowisk

§ 7

Zakresy zadań wspólne dla wszystkich stanowisk określonych w § 6 pkt. 1-5:

1. Opracowywanie propozycji do rocznych planów pracy.
2. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań.
3. Organizowanie wykonania zarządzeń i poleceń Dyrektora.
4. Przygotowywanie projektów uchwał z zakresu funkcjonowania MOSiR.
5. Współdziałanie z jednostkami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami gospodarczymi.
6. Opracowywanie wymaganych sprawozdań.
7. Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej.
8. Organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony przeciwpożarowej i BHP.
9. Wykonywanie innych zadań zgodnie z kompetencjami Dyrektora .
10. Obsługa techniczno-biurowa Dyrektora.
11. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
12. Przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 8

Do zadań; głównego księgowego- należy:
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej.
4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
5. Opracowywanie projektu budżetu jednostki.
6. Dokonywanie analiz budżetu i bieżące informowanie Dyrektora o jego realizacji.
7. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych.
8. Nadzorowanie pracy samodzielnych referentów.
9. Archiwizacja dokumentacji
10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora .

§ 9

Do zadań stanowiska; samodzielny referent ds. spraw personalno- administracyjnych należy:

1. Obsługa administracyjna (sprawy osobowe pracowników, zamówienia publiczne, szkolenia bhp, badania lekarskie pracowników, MOSiR zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).
2. Zaopatrywanie MOSiR w artykuły piśmienne.
3. Prowadzenie spraw związanych z korespondencją.
4. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania.
5. Prowadzenie kasy w MOSiR; przyjmowanie wpłat, sporządzanie raportów kasowych, przelewów i wpłat do banku, wypłata należności.
6. Archiwizacja dokumentacji.
7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Do zadań stanowiska; samodzielny referent ds. spraw biurowo administracyjnych – należy:

1. Wystawienie faktur, prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT.
2. Prowadzenie kart przychodów pracowników.
3. Pisanie pism, umów.
4. Obsługa komputera, sporządzanie korespondencji elektronicznej.
5. Segregowanie dokumentów.
6. Prowadzenie spraw pracowniczych związanych z ubezpieczeniem społecznym.
7. Ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych.
8. Sporządzanie list plac dla osób świadczących prace społeczno- użyteczne.
9. Prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
10. Naliczanie wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych.
11. Sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
12. Archiwizacja dokumentacji.
13. Prowadzenie korespondencji z komornikiem.
14. Egzekwowanie należności od kontrahentów ( m.in. wypisywanie wezwań do zapłaty, naliczanie odsetek).
15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 10

Do zadań stanowiska; specjalisty ds. rekreacji ruchowej- należy:

1. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i innych.
2. Sporządzanie i prowadzenie preliminarzy kosztów, kalkulacji i odpowiedniej
dokumentacji i sprawozdań z przeprowadzonych imprez,
3. Podpisywanie rachunków (umów zlecenie – o dzieło) pod względem merytorycznym.
4. Współpraca z mediami w zakresie organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych.
5. Archiwizacja działalności rekreacyjno sportowej MOSiR.
5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 11

Do zadań kierownika gospodarczego należy ;

1.Koordynowanie całokształtem prac 4 konserwatorów i 5 sprzątaczek,
2.Za zgodą dyrektora może dokonywać niezbędnych zakupów usług, sprzętu i materiałów
3.Prowadzenie całokształtu spraw związanych
z prawidłową eksploatacją obiektów i terenów przekazanych MOSiR.
4.Zaopatrywanie jednostki w materiały i sprzęt niezbędny do remontów, napraw, konserwacji i eksploatacji urządzeń, terenu i obiektów MOSiR
5.Zabezpieczenie porządku, bezpieczeństwa i czystości na terenie i obiektach,
6.Prowadzenie ewidencji sprzętu magazynowanego,
7.Prawidłowe gospodarowanie obiektami i właściwe wykorzystanie sprzętu,
8.Przygotowanie,monitorowanie i prowadzenie dokumentacji obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami i Prawem Budowlanym.
9.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 12

Do zadań stanowisk; konserwator należy:

1. Dbanie o estetykę terenu/ koszenie, wałowanie itp./ oraz sprawność techniczną obiektów przydzielonych MOSiR.
2. Dokonywanie okresowego przeglądu przydzielonego sprzętu do koszenia traw, drobnych napraw, rozliczenie zużytego paliwa, pielęgnacja terenu MOSiR.
3. Kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych działających w jednostce.
4. Dokonywanie codziennego przeglądu obiektów będących w gestii MOSiR, usuwanie usterek i awarii .
5. Utrzymywanie w czystości posesji .
6. Wykonywanie wszystkich prac zgodnie z zasadami BHP.
7. Wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora .

§ 13

Do zadań stanowisk; sprzątaczka należy;
1.Dbanie o stan czystości na przydzielonym odcinku pracy.
2.Wykonywanie prac pielęgnacyjnych.
3.Dbanie o powierzony sprzęt/ maszyny czyszczące, odkurzacze itp./ oraz mienie MOSiR.
4.Codzienna kontrola obiektu i informowanie przełożonych o zauważonych usterkach, aktach wandalizmu itp.
5.Wykonywanie innych poleceń.

§ 14

1. Działalnością MOSiR kieruje dyrektor.
2. Dyrektor w szczególności:
a) kieruje działalnością i reprezentuje go na zewnątrz,
b) ustala program imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta
/ współzawodnictwo dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i podstawowych na terenie miasta, ligi miejskie, itp./
c) opracowuje budżet jednostki,
d) nadzoruje i kontroluje środki finansowe przekazywane przez Burmistrza Miasta w ramach grantów- klubom, organizacjom i stowarzyszeniom sportowym
e) prowadzi bieżącą kontrolę i analizę okresową wykorzystania i wpływu środków finansowych kierowanej jednostki ,
f) archiwizuje działalność MOSiR,
g) sprawuje funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy
h) współdziała z jednostkami państwowymi samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej,
i) zapewnia skuteczną kontrolę realizacji ustalonych zadań i przestrzegania prawa,
j) dba o należyte załatwianie spraw oraz efektywność i dyscyplinę pracy.
3. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje osoba imiennie upoważniona, która przejmuje wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.

§ 15

Dyrektor MOSiR realizuje swoje zadania w ramach obowiązujących przepisów i regulaminów wewnętrznych oraz posiadanych środków.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA I CZAS PRACY
W MOSiR

§ 16

1. Praca osób odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
2. Czas pracy jest zgodny z normami tj. 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
3. Czas pracy pracowników zatrudnionych w dozorze mienia może być wydłużony do 12 godzin na dobę, przy wprowadzeniu równoważnego czasu pracy w oparciu o art. 129 § 1 Kodeksu Pracy.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY PODPISYWANIA PISM, DOKUMENTÓW FINANSOWYCH,
DECYZJI I AKTÓW NORMATYWNYCH

§ 17

1. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych MOSiR podpisują;
a) dyrektor
b) główny księgowy
2. Szczegółowe zasady podpisania i obiegu dokumentów księgowych zostały ustalone Instrukcją Obiegu Dokumentów.
3. Dyrektor MOSiR podpisuje dokumenty i podejmuje rozstrzygnięcia zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową.
4. Osoba imiennie upoważniona przez dyrektora podpisuje dokumenty w zastępstwie dyrektora w zakresie nadzorowanych przez siebie spraw.
5. W sprawie obiegu korespondencji stosuje się instrukcję kancelaryjną, a ponadto korespondencja wpływająca do MOSiR jest niezwłocznie rejestrowana poprzez:
a) ostemplowanie korespondencji pieczęcią wpływu z oznaczeniem daty,
b) wpisanie do rejestru korespondencji pod kolejnym numerem.
6. Korespondencja zawierająca imię i nazwisko adresata kierowana jest do adresata.
7. Przesyłki wartościowe przekazuje się właściwemu adresatowi za pokwitowaniem.

§ 18

1. Ostemplowana korespondencja przekazywana jest Dyrektorowi do zadekretowania. W razie nieobecności Dyrektora przekazywana jest do osoby go zastępującej.
2. Po zadekretowaniu korespondencja kierowana jest do poszczególnych stanowisk.

§ 19

1. Przynoszenie i zanoszenie korespondencji na pocztę wykonuje upoważniona przez Dyrektora osoba.
2. Korespondencja wysyłana w danym dniu winna być złożona w MOSiR do godziny 1500 .

§ 20

1. Wszystkie pisma podpisuje Dyrektor .
2. W razie nieobecności Dyrektora pisma podpisuje osoba go zastępująca.
3. Pracownicy opracowują pisma, parafują je swoimi inicjałami imienia i nazwiska z lewej strony pod tekstem.

§ 21

Zasady stosowania pieczęci nagłówkowych i pieczęci podpisowych reguluje instrukcja kancelaryjna.

ROZDZIAŁ V

ZASADY I TRYB ROZPATRYWANIA
I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW INTERESANTÓW

§ 22

1. Dyrektor przyjmuje interesantów codziennie w dni robocze od godz. 8.00 do 1000 .

2. Informacje o godzinach przyjęć interesantów umieszczono w widocznym miejscu, w siedzibie MOSiR .

§ 23

1. Obsługę interesantów przyjmowanych przez Dyrektora prowadzi stanowisko samodzielnego referenta.
2. Skargi i wnioski wpływające do MOSiR podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez stanowisko samodzielnego referenta.

§ 24

1. Merytoryczne rozpatrywanie skarg i wniosków należy rzeczowo do właściwego stanowiska ze względu na przedmiot wniesionej sprawy.
2. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Dyrektor .
3. Skargi i wnioski powinny być rozpatrywane i załatwiane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty wpływu.
4. Odpowiedź negatywna na skargę musi zawierać uzasadnienie.
5. Nadzór nad postępowaniem w sprawach skarg i wniosków prowadzi stanowisko samodzielnego referenta.

ROZDZIAŁ VII

TRYB PROWADZENIA KONTROLI WEWNĘTRZNYCH

§ 25

1. Kontrola wykonywana jest przez Dyrektora oraz Głównego Księgowego i obejmuje czynności, których głównym celem jest sprawdzenie prawidłowości kierunków działania, doboru środków i wykonywania zadań przez kontrolowane podmioty.
2. Kontrola ma w szczególności na celu:
a) ocenę stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działań oraz skuteczności stosowanych metod i środków,
b) doskonalenie metod pracy MOSiR,
c) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.

§ 26

1. Kontrola wewnętrzna sprawowana jest w postaci:
a) kontroli wstępnej, która ma na celu zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom. Kontrola wstępna obejmuje w szczególności badania umów, porozumień i innych dokumentów powodujących powstanie zobowiązań,
b) kontroli bieżącej, polegającej na badaniu czynności i operacji w toku ich wykonywania w celu stwierdzenia, czy przebiegają one prawidłowo. Bada się również rzeczywisty stan rzeczowy i pieniężny składników majątkowych oraz prawidłowości ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem i innymi szkodami,
c) kontroli następnej, obejmującej badanie stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.
2. Na dowód dokonania kontroli dokumentu kontrolujący opatruje go podpisem i datą.

§ 27

1. W razie ujawnienia w toku kontroli wstępnej nieprawidłowości, Dyrektor zwraca bezzwłocznie nieprawidłowe dokumenty właściwym stanowiskom z wnioskiem o dokonanie zmian i uzupełnień.
2. W razie ujawnienia w toku kontroli czynu mającego cechy przestępstwa, Dyrektor:
a) zabezpiecza dokumenty i przedmioty stanowiące dowód przestępstwa,
b) niezwłocznie zawiadamia orany powołane do ścigania przestępstw,
c) ustala jakie warunki i okoliczności umożliwiły przestępstwo lub sprzyjały jego popełnieniu,
d) wyciąga na podstawie przeprowadzonego badania konsekwencje służbowe,
e) podejmuje w razie potrzeby środki organizacyjne w celu zapobieżenia powstawania podobnych zaniedbań w przyszłości.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

1. Dyrektor MOSiR ma obowiązek zapoznać pracowników z treścią Regulaminu w terminie jednego miesiąca od daty jego wejścia w życie oraz w tym samym terminie zapoznać nowo przyjętych pracowników.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Giżycka
/ – /
Jolanta Piotrowska

Załącznik nr 1


Uchwała nr XI/63/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007 roku

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Giżycku.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 238
ust. 2 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz.2104 z późn. zmianami),Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1
Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Giżycku w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
/-/
dr Marian Lemecha

Załącznik do Uchwały Nr XI/63/07 Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 6 września 2007r.

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Giżycku

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku, zwany dalej MOSiR działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. 2002 Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
5. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r Nr 9 , poz..43 z późn. zm.).
6. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.).
7. uchwały Nr VI/7/99 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
8. niniejszego statutu.

§ 2.
MOSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Giżycko nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

§ 3.
Nadzór nad działalnością MOSiR sprawuje Burmistrz Giżycka.

§ 4.
1.Terenem działania MOSiR jest obszar Gminy Miejskiej Giżycko.
2.Siedzibą MOSiR jest nieruchomość położona w Giżycku przy ul. Moniuszki 5.

Rozdział II. Cel i zakres działalności

§ 5.
Celem funkcjonowania MOSiR jest realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej oraz prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej w tym zakresie potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko.

§ 6.
I. Do podstawowego przedmiotu działalności MOSiR należy:
1. Inicjowanie, organizowanie i upowszechnianie szeroko pojętej kultury fizycznej.
2. Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych a w szczególności.
– upowszechnianie sportu na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów,
– prowadzenie zajęć w sekcjach działających przy MOSiR,
– współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, klubami sportowymi oraz innymi
podmiotami mającymi zapis w swych celach statutowych – sport i rekreację.
3. Udzielanie pomocy podmiotom określonym w pkt., 2 w realizacji ich zadań w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i wychowania fizycznego.
4. Tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym.
5. Zarządzanie oraz efektywne gospodarowanie powierzonymi obiektami, urządzeniami sportowymi i terenami rekreacyjno – sportowymi.
6. Podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy bazy sportowej Gminy Miejskiej Giżycko.
7. Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, a w szczególności ; udostępnianie obiektów i urządzeń MOSiR na potrzeby placówek oświatowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych, zakładów pracy, zorganizowanym grupom i osobom fizycznym- na zasadach określonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta .
8. Wykonywanie innych zadań o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

II. MOSiR może również prowadzić działalność w zakresie świadczenia usług; komunalnych, wynajmu sprzętu, transportowych, szkoleniowych i informacyjnych.

Rozdział III Organizacja i zarządzanie

§ 7.
1. MOSiR-em kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor MOSiR-u ponosi jednoosobową odpowiedzialność za całokształt działalności placówki, jej właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie mieniem.

§ 8.
Dyrektor MOSiR-u wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników MOSiR-u, na podstawie Regulaminu Organizacyjnego.

§ 9.
Dyrektor MOSiR na podstawie przyznanych środków określa strukturę organizacyjną MOSiR.

§ 10.
Działalność MOSiR-u prowadzona jest w oparciu o samodzielnie opracowany roczny Kalendarz Imprez.

Rozdział IV. Majątek i gospodarka finansowa

§ 11.
1.Mienie MOSiRu jest mieniem komunalnym stanowiącym własność Miasta Giżycko.
2. MOSiR posiada w trwałym zarządzie stadion przy ul. Moniuszki 5 w Giżycku.
3. MOSiR prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

§ 12.
Podstawą gospodarki finansowej MOSiR-u jest roczny plan finansowy jednostki, sporządzony na podstawie uchwalonego budżetu Miasta Giżycko.

§ 13.
Przychody MOSiR-u stanowią:
1. Dotacje.
2. Wpływy od osób fizycznych i prawnych w formie darowizn i zapisów.
3. Wpływy z opłat za korzystanie z usług MOSiRu.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 14.
MOSiR prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie obowiązującymi przepisami
§ 15.
MOSiR używa pieczęci o treści:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Moniuszki 5
11-500 GIŻYCKO
tel/fax 429 27 53
NIP 845-16-91-482

§ 16.
Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania

Przewodniczący Rady
/-/
dr Marian Lemecha


Uchwała Nr XVIII/9/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 roku

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt. 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z póź. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1
W załączniku do uchwały nr XI/63/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Giżycku zmienia się § 11 ust.2, który otrzymuje brzmienie :
MOSiR otrzymuje mienie Miasta niezbędne do realizacji celów statutowych na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami i gospodaruje przekazanym mu mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Małgorzata Czopińska

Powyższe informacje możesz pobrać na swój komputer:

1.Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku [pobierz]
2.Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku> [pobierz]

3.Uchwała Nr XVIII/9/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku [pobierz]