Regulamin Hali Sportowej

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXVI/90/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2008r.

Regulamin korzystania z Sali Sportowej MOSiR przy ul 3 Maja 21

1. Zarządcą sali jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku, ul.Moniuszki 5.
2. Sala otwarta jest codziennie w dni powszednie w godz. 7.30-22.00, z tym że w godz. 7.30-15.00 przeznaczona jest na zajęcia lekcyjne Szkoły Podstawowej Nr 4.
3. W dni powszednie, w godz.1600-22.00 oraz w soboty i w niedziele – obiekt pozostaje w dyspozycji MOSiR.
4. W czasie zajęć lekcyjnych organizowanych przez szkołę trybuny są zamknięte.
5. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć – nauczyciele WF i trenerzy mają obowiązek sprawdzić stan techniczny urządzeń, z których będą korzystać.
6. Nauczyciele i trenerzy opiekujący się młodzieżą odpowiadają za:
– bezpieczeństwo podopiecznych w trakcie zajęć
– porządek i czystość w pomieszczeniach , z których korzystają
7. Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek dbać o porządek i bezpieczeństwo uczniów w trakcie przerw.
8. O wszelkich nieszczęśliwych wypadkach prowadzący zajęcia ma obowiązek poinformować dyrektora MOSiR a w przypadku zajęć lekcyjnych również dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4.
9. Po godz. 1500 przebywanie dzieci i młodzieży na terenie obiektu i korzystanie z jego urządzeń jest dozwolone tylko w obecności trenera lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
10. Wszyscy użytkownicy sali zobowiązani są do zmiany obuwia na sportowe. Dyrektor MOSiR w wyjątkowych przypadkach może zezwolić na przebywanie w sali, w obuwiu innym niż sportowe.
11. Zawodnicy uprawiający gry zespołowe zobowiązani są do zmiany obuwia na halowe.
12. Wszyscy uczestnicy imprez sportowych zobowiązani są do zachowania czystości w obiekcie.
13. W obuwiu wejściowym można przebywać tylko na holach, klatce schodowej, widowni i w pomieszczeniach sanitarnych.
14. Zawodnicy i opiekunowie grup przebierają się w szatniach.
15. W trakcie imprez udostępnia się kibicom widownię.
16. Zabrania się:
– palenia papierosów na terenie obiektu,
– wnoszenia i spożywania alkoholu,
– wprowadzania do sali : zwierząt, rowerów i innych pojazdów,
– wnoszenia petard, rac, materiałów pirotechnicznych,
– wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających
– malowania graffiti na ścianach, klejenia plakatów itp.
17. W przypadku zauważenia szkody materialnej, prowadzący zajęcia ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia pracownika MOSiR.
18. W przypadku organizacji imprezy przez podmioty z zewnątrz, MOSiR pobiera kaucję na poczet ewentualnych szkód, którą to może odebrać po imprezie w przypadku nie stwierdzenia zniszczeń.
19. W trakcie zawodów na parkiecie mogą przebywać wyłącznie:
– zawodnicy , ich trenerzy i kierownicy drużyn
– obsługa medyczna
– sędziowie
20. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane w czasie zajęć treningowych lub zawodów.