Regulamin „Orlika”

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVI/90/08 Rady Miejskiej w Giżyck z dnia 4 grudnia 2008r.

Regulamin Korzystania z boisk „Orlik 2012”

1. Boiska są czynne w następujących terminach:
a) planowe zajęcia szkolne dla uczniów Gimnazjum nr 2 w Giżycku w okresie roku szkolnego poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 17.00
b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
• poniedziałek – piątek godz. 17.00 – 22.00
• sobota godz. 10.00 – 22.00
• niedziela godz. 10.00 – 22.00.
2. W miesiącach: lipcu i sierpniu oraz w trakcie trwania ferii, obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
3. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu.
4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 1 b koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
5. Instruktor sportu może zażądać okazania dokumentu tożsamości.
6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.
7. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
8. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
9. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.
10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 11 a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy
f) zaśmiecania , wnoszenia opakowań szklanych i metalowych
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
i) wprowadzania zwierząt
j) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.
12. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:
• nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju
• zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie
• nakazać opuszczenie terenu boisk.
13. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.