Regulamin plaży

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XXVI/90/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2008r.

Regulamin korzystania z Kąpieliska Miejskiego

1. Kąpielisko prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku, ul. Moniuszki 5.
2. Strefa Kąpieliska na Plaży Miejskiej jest oznaczona tablicami.
3. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Kąpieliska.
4. Kąpielisko jest otwarte i strzeżone w okresie wakacji szkolnych od godz. 9.00 do godz. 19.00.
5. MOSiR nie odpowiada za bezpieczeństwo osób kąpiących się w innych terminach i godzinach niż określone w pkt 4.
6. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze pomarańczowym, z emblematami służb ratownictwa wodnego i czapką ratownika.
7. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Kąpieliska zobowiązane są stosować się do poleceń ratowników i pozostałych służb ratowniczych.
8. Dzieci do lat 7 mogą przebywać i kąpać się tylko pod opieką osób pełnoletnich.
9. Na terenie Kąpieliska zabrania się spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
10. Zabrania się kąpieli osobom będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających.
11. Za przedmioty na terenie Kąpieliska MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
12. Leżakowanie jest dozwolone na terenie całego Kąpieliska za wyjątkiem pomostu na jeziorze Niegocin.
13. Grupy zorganizowane (powyżej 15 osób kąpiących się) – mogą wejść do wody tylko po uzyskaniu zgody ratownika.
14. Osobom znajdującym się na terenie Kąpieliska nie wolno:
– przekraczać granicy oznakowanej białymi pławami (bojkami) jeżeli nie umieją pływać,
– wchodzić do wody w czasie gdy jest wywieszona czerwona flaga,
– niszczyć urządzeń, znaków , tablic i pomostów, w tym wjeżdżać pojazdami mechanicznym na plażę piaszczystą i trawiastą,
– popychać i wrzucać inne osoby do wody,
– skakać do wody z wieży ratowniczej,
– zaśmiecać teren Kąpieliska.

Załącznik Nr 6 do uchwały nr XXVI/90/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2008r.

Regulamin korzystania z terenów rekreacyjnych na Plaży Miejskiej

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o terenie rekreacyjnym na Plaży Miejskiej to należy przez to rozumieć teren ograniczony:
– od strony południowej – linią brzegową jeziora Niegocin,
– od strony zachodniej – słupkami zaporowymi ustawionymi od torów kolejowych wzdłuż alei do budynku Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych wzdłuż ogrodzenia do jeziora Niegocin,
– od strony północnej – torami kolejowymi,
– od strony wschodniej – od sali sportowej wzdłuż słupków zaporowych do jeziora Niegocin.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników Plaży Miejskiej.
3. Zakazuje się wjazdu wszelkich pojazdów mechanicznych na teren Plaży od godz. 8.00 do godz. 20.00.
4. Na terenie Plaży Miejskiej obowiązuje zakaz picia alkoholu poza obiektami i miejscami do tego przeznaczonymi.
5. Odpadki i śmieci mogą być wyrzucane tylko do koszy ustawionych na terenie Plaży.
6. Zabrania się wprowadzania psów bez smyczy na teren plaży.
7. Osoby wprowadzające zwierzęta na plażę mają obowiązek natychmiastowego sprzątnięcia ich odchodów.
8. Po wszystkich alejkach spacerowych można się poruszać pieszo bądź pojazdami napędzanymi siłą ludzkich mięśni.
9. Dopuszcza się poruszanie po alejce spacerowej od Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych do przejścia kolejowego oraz po Plaży Miejskiej pojazdów policji, karetki pogotowia, straży pożarnej i miejskiej, PWiK, ZUK oraz służb ratownictwa wodnego.
10. W przypadku organizacji dużych imprez rekreacyjno-kulturalnych jednorazową, pisemną zgodę na wjazd może wydać dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku, ul. Moniuszki 5.
11. Wszyscy dzierżawcy punktów gastronomicznych mają obowiązek w obrębie swych stanowisk ustawić kosze na śmieci i mieć podpisaną umowę na ich wywóz.
12. Zabrania się umieszczania reklam bez zgody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku, ul. Moniuszki 5.