Regulamin Stadionu

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXVI/90/08 Rady Miejskie w Giżycku z dnia 4 grudnia 2008r.

Regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego w Giżycku przy ul. Moniuszki 5

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Stadionu Miejskiego w Giżycku przy ulicy Moniuszki 5.
2. Zarządcą Stadionu Miejskiego jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku, ul. Moniuszki 5.
3. Stadion przeznaczony jest do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych oraz innych imprez.
4. Stadion jest czynny codziennie od 8.00 do 20.00 w dni powszednie. W soboty i niedziele oraz święta stadion udostępniony jest jedynie na czas trwania zawodów.
5. Osoby przebywające na terenie Stadionu muszą stosować się do niniejszego regulaminu i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracownika MOSiR, służb porządkowych i osób upoważnionych przez właściciela lub użytkownika.
6. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody zarządcy.
7. Ze Stadionu mogą korzystać grupy zorganizowane zgodnie z harmonogramem i w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.
8. Korzystanie z urządzeń sportowych Stadionu Miejskiego przez inne grupy lub osoby indywidualne odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem i jest możliwe za zgodą pracownika MOSiR lub innych upoważnionych osób. Osoby korzystają z obiektu i urządzeń na własną odpowiedzialność. Osoby małoletnie do lat 15, korzystające z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie Stadionu tylko pod opieką osób dorosłych.
9. W celu zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa i porządku na stadionie, wyznacza się dla zorganizowanych grup kibiców sektor, w którym podczas przebiegu imprez sportowych, a zwłaszcza meczów piłki nożnej, zobowiązani są na wniosek organizatora w tym sektorze przebywać
10. Za bezpieczeństwo i porządek w obiekcie odpowiada organizator imprezy,do którego obowiązków należy w szczególności:
1) respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy,
2) niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub pod działaniem innego środka, a także osób zamierzających wnieść na teren stadionu przedmioty wymienione w pkt. 11.1,
3) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenie niszczenia mienia,
4) zapewnienie drożności wejść na stadion oraz dróg na terenie Stadionu, w szczególności dróg ewakuacyjnych,
5) ustalenie z przedstawicielem MOSiR, przed rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych dla uczestników imprezy lub widzów oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc.
11. Zabrania się na terenie Stadionu:
1) wnoszenia materiałów pirotechnicznych, w tym ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych, szkodliwych środków chemicznych, alkoholu i środków odurzających, broni, niebezpiecznych narzędzi, butelek i opakowań szklanych lub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników zgromadzenia,
2) przechodzenie przez ogrodzenie i w miejscach niedozwolonych bądź też tarasowanie przejść, ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych uniemożliwiając swobodne poruszanie się zawodników, wykonywanie obowiązków przez sędziów, trenerów, służbę ochrony i inne osoby działające w imieniu organizatorów imprezy,
3) zaśmiecania i zanieczyszczania w inny sposób terenu Stadionu i jego obrzeży,
4) zakłócania porządku, wszczynania awantur i zamieszek, bądź prowokowania do takich zachowań,
5) spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego,
6) niszczenia ławek, ogrodzenia, koszy i innych urządzeń oraz drzew, krzewów, trawy na terenie Stadionu i jego obrzeżach,
7) wzniecania ognia, rozsiewania i rozlewania chemicznych środków szkodliwych dla przyrody i zdrowia ludzkiego, używania rac i innych materiałów pirotechnicznych,
8) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
9) przebywania na terenie Stadionu po jego zamknięciu,
10) przebywania na płycie boiska osób innych niż zawodnicy, trenerzy, sędziowie oraz organizatorzy imprezy i obsługa Stadionu,
11) wjeżdżania pojazdów bez zezwolenia obsługi Stadionu,
12) wprowadzania psów (nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako przewodników i służb porządkowych, Policji) i innych zwierząt, z wyjątkiem organizowanych wystaw tych zwierząt,
13) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
14) używania wulgarnych lub obraźliwych słów oraz zachowań obrażających lub naruszających godność osobistą,
15) przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku,
16) umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń – bez zgody zarządcy,
17) prowadzenia – bez posiadania stosownych uprawnień – sprzedaży towarów lub kart wstępu oraz prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych.
12. Na Stadionie mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.