REGULAMIN

VII Puchar Wyspy Giżyckiej 11 lipca 2020 – 10 km

 1. PATRONAT

Burmistrz Giżycka, Wójt Gminy Giżycko, Dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej

 1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „Giżycko w Biegu”, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku

III. WSPÓŁORGANIZATOR

Giżyckie Centrum Kultury, 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana

 1. TERMIN I MIEJSCE
 2. Termin – 11 lipca 2020
 3. Start i meta:

Start: godz. 11:00, EKOMARINA Giżycko

Meta: godz. 13:00, EKOMARINA, Giżycko

Zakończenie i dekoracja: około godziny 13:10. Plac przy EKOMARINE Giżycko. W przypadku niesprzyjającej warunków pogodowych dekoracja zostanie przeniesiona do holu Ekomariny (wcześniejsze biuro zawodów).

 1. Długość trasy –10 km.
 2. Trasa- trasa widzie asfaltem, chodnikiem oraz ścieżkami szutrowymi lub podobnymi.
 3. Oznaczenie trasy- co 1 km.
 4. Punkty orzeźwiające- 3 km,7km-woda,napój izotoniczny. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.
 5. Zawodników obowiązuje limit czasowy na pokonanie trasy- 2 godziny.

Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 13:00, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

UCZESTNICTWO

 1. Prawo startu mają osoby, które do dnia 11 lipca 2020 roku ukończą 18 lat. Osoby, które do 11 lipca 2020 roku ukończyły 16 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego oraz przedstawienie  aktualnego, ważnego zaświadczenia lekarskiego.
 2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, oraz ewentualnie dowód opłaty startowej (nie dotyczy będących na liście opłaconych). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy.
 3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, Giżycko, w dniu zawodów 11 lipca 2020 r. od godz. 8.00-10:30. Nie odebrany w tym terminie pakiet startowy nie będzie wydany ani wysłany w terminie późniejszym. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest niemożliwy.
 4. Decyzje lekarza zawodów dotyczące startu czy też kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Uczestników biegu obowiązują przepisy „Prawa o ruchu drogowym”, IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin, w trakcie biegu uczestnicy poruszają się wyznaczonym pasem
 6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym.
 7. Szatnie i prysznice mieszczą się w EKOMARINE przy ul. Kolejowej i czynne będą w dniu zawodów.
 8. Organizator zapewnia depozyt na rzeczy biegaczy. Rzeczy należy składać do foliowych worków, opisanych numerem zawodnika, które każdy z uczestników otrzyma w pakiecie startowym. Wydawanie rzeczy zawodników z depozytu, będzie odbywało się w biurze zawodów biegu, po okazaniu numeru startowego. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe.
 9. W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:
 • pakiet startowy
 • napoje na trasie i mecie biegu
 • bon na posiłek po ukończeniu biegu
 • pamiątkowy medal

10 . Bieg Zawiszaka

– W Biegu Zawiszaka mogą brać udział zawodnicy pełniący służbę w Wojsku Polskim, będący funkcjonariuszami: Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej- okazanie w biurze zawodów legitymacji służbowej jako potwierdzenia

– Bieg odbędzie się na dystansie 10 km, w kategorii mężczyzn i kobiet

– Uczestnicy Biegu Zawiszaka z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej zwolnieni są z opłat startowych

– Przedstawiciel 15 GBZ do dnia  05.07.2020 r. przekaże organizatorowi karty zgłoszeń zawodników, zawodnicy ci mają obowiązek zgłosić swój udział poprzez https://elektronicznezapisy.pl/event/3545/strona.html

 1. Kategoria giżycczanin i giżycczanka – okazanie w biurze zwodów dowodu osobistego jako potwierdzenia zameldowania w Giżycku.

VI .ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 marca 2020 r. do 05 lipca 2020 roku poprzez wypełnienie formularza dostępnego:

– na stronie MOSiR Giżycko

oraz elektronicznezapisy.pl

W terminie 06.07-11.07.2020 zgłoszenia elektroniczne nie będą przyjmowane.

Zawodnicy zapisani, którzy nie wniosą opłaty do 05.07.2020 mogą być skreśleni z listy startowej.

W przypadku wolnych miejsc (patrz punkt 4) zgłoszenia będą przyjmowane 11 lipca 2020r. w biurze zawodów EKOMARINA w godz. 7:30-10:30.

 1. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej.
 2. Za poprawność danych umieszczonych w formularzu startowym odpowiada uczestnik.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu startujących. Limit wszystkich uczestników–250 osób.

 

VII. OPŁATA STARTOWA

 1. 10 km: Opłata startowa dokonana do dnia 08.07.2020 r. wynosi 50 zł. Opłata dokonywana w Biurze Zawodów w dniu 11.07.2020 r. wynosić będzie 60 zł.

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe : 94 2030 0045 1110 0000 0285 0310

Stowarzyszenie „Giżycko w Biegu”, 11-500 Giżycko

z dopiskiem Puchar Wyspy Giżyckiej 2020-imię i nazwisko startującego

 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego uczestnika.
 2. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
 3. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.

 

VIII. KLASYFIKACJE

 • OPEN- I, II,III miejsca kobiety i oddzielnie mężczyźni

Kategorie wiekowe

 • M/K +18 (ur. 2002 – 1991)
 • M/K +30 (ur. 1990 – 1981)
 • M/K +40 (ur. 1980 – 1971)
 • M/K +50 (ur. 1970 – 1961)
 • M/K +60 (ur. 1960 i starsi/starsze)

Uwaga!!! zawodnicy sklasyfikowani w kategorii open na miejscach I-III nie są klasyfikowani w innych kategoriach wiekowych.

Bieg Zawiszaka- I, II, III m – kobiety i oddzielnie mężczyźni

Najlepszy Giżycczanin/ Giżycczanka- I, II, III

 • Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii open odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego brutto (liczonego od wystrzału startera).Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasu netto (liczonego od przekroczenia linii startu).
 • Wyniki będą dostępne bezpośrednio po biegu na stronie firmy obsługującej bieg oraz na stronie biegi.gizycko.pl w ciągu 48h od zakończenia imprezy.

 

 1. NAGRODY FINANSOWE/RZECZOWE W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH

10 km

Kobiety/Mężczyźni

–Open: I miejsce: 400 zł, II miejsce: 300 zł, III miejsce: 200 zł,

– K/M +18: I miejsce: puchar/statuetka, II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

– K/M +30: I miejsce: puchar/statuetka, II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

– K/M +40: I miejsce: puchar/statuetka, II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

– K/M +50: I miejsce: puchar/statuetka, II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

– K/M +60: I miejsce: puchar/statuetka, II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

– Najlepsza Giżycczanka/Giżycczanin: I miejsce: puchar/statuetka, II miejsce: puchar/statuetka, III miejsce: puchar/statuetka

– Bieg Zawiszaka- puchar za I, II, III miejsca

Zawodnicy sklasyfikowani w kategorii open K i M na miejscach I – III nie są klasyfikowani w innych kategoriach wiekowych.

Nagrody pieniężne zdobyte przez Uczestników w kategorii OPEN będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane przez uczestnika konto bankowe (nagrody nie będą wypłacane gotówką).

Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe jest wypełnienie i dostarczenie na adres organizatora niezbędnych druków (załącznik nr 1) w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy ( druki dostępne będą również w czasie trwania imprezy).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ww. nagród

BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

 1. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.
 2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
 3. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz służby porządkowej.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieposiadających numerów startowych.
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Zawodów oraz na trasie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie przed rozpoczęciem biegu, nie później jednak niż do 26.06.2020
 6. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Biegu- Marian Mieńko 500080893
 7. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Edyta Organek 509817789

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

VII PUCHAR WYSPY GIŻYCKIEJ

11 LIPCA 2019 ROKU

Oświadczenie uczestnika VII Pucharu Wyspy Giżyckiej

do wypłaty nagrody pieniężnej

Giżycko 11.07.2019

 

Ja niżej podpisany

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………

PESEL/nr paszportu/nr identyfikacyjny: …………………………………………………………..

data urodzenia i miejsce: ………………………………………………………………………………..

kraj pochodzenia: ………………………………………………………………………………………….

adres: …………………………………………………………………………………………………………..

imię ojca, imię matki: …………………………………………………………………………………….

właściwy Urząd Skarbowy: …………………………………………………………………………….

będąc uczestnikiem biegu na 10 km.

odbywającego się w Giżycku w dniu 11 lipca 2019 r. podczas Pucharu Wyspy Giżyckiej, w związku z wygraniem nagrody finansowej w wysokości …………………

(słownie: …………………………………………………..) proszę o wypłatę powyższej kwoty

na konto nr ………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………

data, czytelny podpis