RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

1.       Administratorem Twoich Danych jest:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Giżycku 11-500, ul. Moniuszki 5

2.      Inspektorem  Ochrony Danych jest P. Izabela Kraśniewska Kontakt drogą elektroniczną pod adresem e-mail: dpo@gizycko.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania i ochrony danych osobowych.
3.       Twoje dane osobowe i/lub wizerunek przetwarzane będą w celu:

•          zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 RODO,

•          wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

•          wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

4.       Podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

•          Art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 z późn. zm.).

•          Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

5.        Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

•          Podane przez Ciebie dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.

•          Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani żadnej organizacji międzynarodowej.

6.       Informujemy, iż Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, przez okres uregulowany przepisami prawa lub określony do przechowywania dokumentacji archiwalnej. Dane uzyskane na podstawie Państwa zgody będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu realizacji celów przetwarzania lub do czasu wycofania zgody. W odniesieniu do wizerunku dane będą przechowywane przez okres do 90 dni.
7.        W granicach określonych w przepisach RODO masz prawo do:

•          dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

•          usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

•          wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

•          przenoszenia danych,

•          cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

•          wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Warszawa 00-193, ul. Stawki 2

8.       Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie obiektów Miejskiego  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) w zakresie wskazanym w pkt. 3.

9.       Konsekwencją odmowy udostępnienia danych w tym wizerunku jest brak uprawnień do przebywania na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku

10.    Twój wizerunek będzie rejestrowany w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie terminu określonego w pkt 6 zapis jest automatycznie usuwany poprzez nadpisywanie.

11.    Twoje dane nie podlegają profilowaniu i  zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji.

 

Administrator Danych Osobowych