PROFIL WODY W KĄPIELISKU MIEJSKIM W GIŻYCKU

3 lipca, 2015 | by mosir

PROFIL WODY W KĄPIELISKU MIEJSKIM W GIŻYCKU

 

Tabela 1.    Profil wody w kąpielisku

 

A. Informacje podstawowe
I Dane ogólne o kąpielisku
1 Nazwa kąpieliska 1) Kąpielisko Miejskie
2 Adres kąpieliska 1) Plaża miejska przy ul. Kolejowej w Giżycku
3 Województwo 1) Warmińsko-Mazurskie
4 Numer jednostki terytorialnej Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) – poziom 5, w której zlokalizowane jest kąpielisko 1) Działka 312/14 obrys Giżycko
5 Nazwa gminy, w której zlokalizowane jest

kąpielisko 1)

Gmina miejska Giżycko
6 Nazwa powiatu, w którym zlokalizowane jest kąpielisko 1) Powiat Giżycki
7 Krajowy kod kąpieliska 2) 2806KAP0009
8 Identyfikator kąpieliska Numid 2) PL6230601128000004
II Informacje o profilu wody w kąpielisku
9 Data sporządzenia profilu 1) (data zakończenia prac nad profilem) 29.12. 2015 r.
10 Data sporządzenia poprzedniego profilu wody w kąpielisku 1), 3) 30.11. 2014 r.
11 Data następnej aktualizacji profilu wody w kąpielisku 1) Grudzień 2016 r.
12 Powód aktualizacji profilu wody w kąpielisku 1), 3) Bieżąca aktualizacja
13 Imię i nazwisko osoby sporządzającej profil 1) Dariusz Klimaszewski
III  

Właściwy organ

 

14 Imię i nazwisko (lub nazwa) oraz adres, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej organizatora kąpieliska 1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku

ul. Moniuszki 5

Tel.: 874292753

e-mail: mosir11500@gmail.com

15 Nazwa właściwego terytorialnie organu samorządowego, który umieścił kąpielisko w wykazie, o którym mowa w art. 34a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne 1) Urząd Miejski w Giżycku
16 Nazwa właściwego powiatowego inspektoratu sanitarnego 1) Powiatowy Państwowy Inspektorat Sanitarny w Giżycku
17 Nazwa właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej 1) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa
18 Nazwa właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska 1) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
19 Nazwa właściwego dyrektora urzędu morskiego 1), 4) Nie dotyczy
IV Informacje dotyczące lokalizacji kąpieliska
20 Kategoria wód, na których zlokalizowane jest

kąpielisko 5), 6)

21
22
23
24 Nazwa rzeki, jeziora lub akwenu wód przejściowych lub akwenu morskich wód wewnętrznych 5) Niegocin
25 Identyfikator hydrograficzny 5) 264159
26 Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko 5), 6) Niegocin
27 Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko 5)  PLLW30134
28 Kąpielisko jest zlokalizowane w silnie zmienionej jednolitej części wód 5), 8)
29 Kąpielisko jest zlokalizowane w sztucznej jednolitej części wód 5), 8)
30 Lokalizacja kąpieliska – kilometraż rzeki 1), 5), 9)  Nie dotyczy
31 Lokalizacja kąpieliska – długość plaży wzdłuż linii brzegowej 1) 87m + 45m dla małych dzieci
32 Lokalizacja kąpieliska – informacje

uzupełniające 1), 10)

33 Lokalizacja kąpieliska – współrzędne geograficzne granic kąpieliska w formacie dziesiętnym 1), 11), 12) Nr pkt. załamania X Y
3 5989262,79 7550220,26
4 5989267,71 7550207,49
6 5989315,02 7550240,20
13 5989349,57 7550112,97
15 5989329,61 7550112,87
16 5989322,00 7550112,49
17 5989316,96 7550111,78
18 5989290,69 7550110,81
34 5989230,27 7550205,34
35 5989230,46 7550202,35
36 5989253,22 7550148,98
37 5989257,50 7550110,51
38 5989281,68 7550110,98
B. Klasyfikacja i ocena jakości wód w kąpielisku
34 Oceny jakości wód w kąpielisku po ostatnim sezonie kąpielowym 2) data wykonania oceny (dd/mm/rr):

23.06.2015 r., 14.07.2015 r., 27.07.2015 r. i 11.08.2015 r.

wynik oceny: przydatność wody do kąpieli

35 Wyniki czteroletnich ocen jakości wód

w kąpielisku 2), 13)

ocena za lata: 2009

wynik oceny: przydatność wody do kąpieli

36 ocena za lata:  2011 – 2014

wynik oceny: przydatność wody do kąpieli

37 ocena za lata: 2012 – 2015

wynik oceny: przydatność wody do kąpieli

38 ocena za lata: ……………..

wynik oceny: ……………….

39 Lokalizacja punktu lub punktów kontroli jakości wód w kąpielisku – współrzędne geograficzne w formacie dziesiętnym 2), 12) Dł. – 214557,90 / Szer. – 540154,90

Dł. – 214556,40 / Szer. – 540155,20

40 Wynik ostatniej klasyfikacji stanu ekologicznego bądź potencjału ekologicznego jednolitej części wód, w której zlokalizowane jest kąpielisko 14), 15) data wykonania klasyfikacji (dd/mm/rr):

lipiec 2012 r.

rok przeprowadzenia badań monitoringowych, będących źródłem danych do klasyfikacji:

2012

stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jednolitej części wód:

III klas, stan umiarkowany

41 Kod celowego punktu pomiarowo-kontrolnego objętego programem monitoringu wód wyznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, z którego dane posłużyły do wykonania oceny, o której mowa w polu 34 14) PL01S0302_0117

PL01S0302_0119

 

 

C. Opis, źródła zanieczyszczeń i ocena ryzyka

I Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na rzece 16)
42 Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17)
43
44
45 Powierzchnia zlewni rzeki 5), 8)
46
47
48
49
50 Typ abiotyczny cieku 5) nazwa typu:
51 kod typu:
52 Średni przepływ z ostatnich 4 lat 18) SNQ ……………. m3/s
53 SSQ ……………. m3/s
54 SWQ ……………. m3/s
55 Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ 18)
II Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym

na jeziorze 19)

56 Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17)
57
58
59 Powierzchnia jeziora 5) 2 600 ha
60 Typ abiotyczny jeziora 5) nazwa typu: o wysokiej zawartości wapnia, mało podatne na wpływ zlewni, stratyfikowane
61 kod typu: 5 A
62 Charakterystyka dna kąpieliska 1), 20)  piaszczyste
63 Głębokość jeziora 5) max: 39,7m
64 średnia.: 10 m
III Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na sztucznym zbiorniku wodnym usytuowanym na wodach płynących 21)
65 Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17)
66
67
68 Powierzchnia zlewni zbiornika 5), 8)
69
70
71
72
73 Powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) 5) ……… km2
74 Objętość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) 5) ……… mln m3
75 Głębokość zbiornika przy normalnym max: ………………. m
76 poziomie piętrzenia (NPP) 5) średnia.: ………….. m
77 Średnie dobowe zmiany poziomu wody 5) …………………… m
IV Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na wodach przejściowych, przybrzeżnych lub morskich wodach wewnętrznych
78 Strefa pływów 8), 18)
79
80
81 Typ abiotyczny wód przejściowych 5), 22) nazwa typu:
82 kod typu:
83 Typ abiotyczny wód przybrzeżnych 5), 23) nazwa typu:
84 kod typu:
D. Identyfikacja i ocena przyczyn zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się
I Zrzuty zanieczyszczeń 24)
85 Oczyszczalnia ścieków komunalnych 14), 25), 26), 27) v  Jezioro jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych z oczyszczalni miejskiej w Giżycku
86 Oczyszczalnia ścieków przemysłowych 14), 25), 26), 27) Nie ma oczyszczalni ścieków przemysłowych
87 Przydomowe oczyszczalnie ścieków 25), 26), 27)
88 Nielegalne zrzuty zanieczyszczeń 14), 27)  Brak informacji
89 Zrzuty wód pochłodniczych14), 25),26), 27)

 

v Pośredni odbiór wód pochłodniczych z OSM Giżycko. Brak informacji na temat wpływu wód na kąpielisko
90 Zrzuty oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z systemu kanalizacji 14), 25), 26), 27)  Istnieją zrzuty oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z systemu kanalizacji – brak informacji na temat wpływu wód na kąpielisko
91 Zrzuty nieoczyszczonych wód deszczowych 25), 27)
92 Zrzuty ścieków z odwodnienia zakładów górniczych 14), 25), 26), 27)
93 Wody z urządzeń melioracyjnych odwadniających pola nawożone gnojówką lub gnojowicą 25), 27)
94 Zrzuty ze stawów hodowlanych 25), 26), 27)
95 Spływy powierzchniowe z pól uprawnych 5), 28)
96 Zrzuty zanieczyszczeń ze statków lub łodzi 29)
97 Inne 14), 25)
II Użytkowanie zlewni wokół kąpieliska 24), 30)
98 Zabudowa miejska 1)
99 Tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne 1)
100 Kopalnie, wyrobiska i budowy 1)
101 Miejskie tereny zielone i wypoczynkowe 1)
102 Grunty orne 1)
103 Uprawy trwałe 1)
104 Łąki i pastwiska 1)
105 Obszary upraw mieszanych 1)
106 Lasy 1)
107 Zespoły roślinności drzewiastej

i krzewiastej 1)

108 Tereny otwarte, pozbawione roślinności lub z rzadkim pokryciem roślinnym 1)
109 Inne 1)
III Formy wypoczynku na terenie kąpieliska i w jego otoczeniu, w odległości do 500 m 24)
110 Kąpiel 1)
111 Sporty wodne (kajaki, łodzie żaglowe, motorówki) 1)
112 Wędkarstwo 1)
113 Inne 1)
IV Wyposażenie techniczne kąpieliska oraz dbałość o jego czystość
114 Toalety 8)
115
116 Natryski 8)
117
118 Kosze na śmieci 8)
119
120 Ogrodzenie plaży kąpieliska 8)
121
122 Sprzątanie plaży kąpieliska 8)
123 częstotliwość: 2 razy/dobę 31)
124
125 Zakaz wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska oraz

plaży kąpieliska 8)

126
V Inne informacje
127 Kąpielisko zlokalizowane na wodzie przeznaczonej do bytowania ryb 5), 8)
128
129 Kąpielisko zlokalizowane w obszarze objętym formami ochrony przyrody 32)
130 opis formy ochrony przyrody 33):
131
132 Kąpielisko zlokalizowane w odległości mniejszej niż 1000 m od wodopoju dla zwierząt
133 odległość od wodopoju 34): ……….. m
134
135 Zanieczyszczenie osadów 1), 8), 35), 36), 37)
136
137
138
139
140
E. Ocena możliwości rozmnożenia sinic
141 Zakwity glonów spowodowane cyjanobakteriami

zaobserwowane w ciągu ostatnich 4 lat 2), 8), 38)

142
143
144
145 Ryzyko rozmnożenia się cyjanobakterii w

przyszłości 1), 8), 14)

146
147
148
149 Inne 2) Jezioro pod presją antropogeniczną
F. Oceny możliwości rozmnożenia makroalg lub fitoplanktonu
I Makroalgi 43)
150 Morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus) 14), 44)  Nie dotyczy
151 Sałata morska (Ulva lactuca) 14), 44)  Nie dotyczy
152 Inne 14)
II Fitoplankton 45)
153 Ryzyko rozmnożenia się fitoplanktonu 8)
154
155
156
157 Inne 14)
G. Informacja w przypadku istnienia ryzyka krótkotrwałych zanieczyszczeń dla okresu obowiązywania profilu wody
I Krótkotrwałe zanieczyszczenia mikrobiologiczne 50)
158 Rodzaj spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29)  W ciągu 4 lat nie wystąpiło
159 Częstotliwość spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29)  W ciągu 4 lat nie wystąpiło
160 Czas trwania spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29)  W ciągu 4 lat nie wystąpiło
161 Przyczyna spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29)  W ciągu 4 lat nie wystąpiło
162 Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami 1)

 

 

 

 

 

163 Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1)
164 Właściwe organy i osoby kontaktowe na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 51)
II Inne krótkotrwałe (trwające poniżej 72 godzin) zanieczyszczenia
165 Rodzaj krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29), 52)  Nie stwierdzono
166 Przyczyna krótkotrwałego zanieczyszczenia 1), 2), 5), 14), 29)  Nie dotyczy
167 Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami 1)
168 Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1)
169 Działania podejmowane w celu eliminacji przyczyn wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1)
170 Właściwe organy i osoby kontaktowe na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 51)

 

 

 

 

 

 

H. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych innych wód znajdujących się w zlewni danej wody w kąpielisku, które mogłyby być źródłem zanieczyszczeń 53)
I
171 Nazwa cieku, jeziora lub akwenu wód przejściowych, przybrzeżnych lub morskich wód wewnętrznych 1)
172 Kod jednolitej części wód 5)
173 Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17), 54)
174
175
176 Powierzchnia zlewni 3), 7), 55)
177
178
179
180
181 Typ abiotyczny cieku lub jeziora 3), 56) nazwa typu:
182 kod typu:
183 Średni przepływ z ostatnich 4 lat 18), 57) SNQ ………. m3/s
184 SSQ ………. m3/s
185 SWQ ………. m3/s
186 Współczynnik nieregularności przepływów

SSQ/SWQ 18), 57)

 

 

 

 

Objaśnienia:

1)   Dane własne organizatora kąpieliska oraz wyniki dokonanych przez niego obserwacji.

2)   Dane pochodzące od państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

3)   Wypełnić tylko w przypadku, gdy istnieje sporządzony profil wody w kąpielisku poprzedzający bieżącą aktualizację.

4)   Pole 19 należy wypełnić jedynie w przypadku kąpieliska zlokalizowanego na wodach przejściowych i przybrzeżnych.

5)   Dane pochodzące od dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

6)   Należy zaznaczyć właściwe; w przypadku zaznaczenia pola 20, 21 lub 22 należy przejść do pola 24; jeżeli zaznaczono pole nr 23, należy przejść do pola 25.

7)   Jeżeli kąpielisko nie znajduje się w wyznaczonej jednolitej części wód, należy pozostawić pola 26, 27, 28 oraz 29 puste i przejść do pola 30.

8)   Należy zaznaczyć właściwe pole.

9)   Należy podać kilometraż początku kąpieliska; w przypadku gdy kąpielisko nie jest zlokalizowane na rzece, należy pozostawić pole 30 puste i przejść do pola 31.

10)  Należy zaznaczyć właściwe; jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na rzece, należy pozostawić pole 32 puste i przejść do pola 33.

11)  Należy podać współrzędne punktów znajdujących się na początku i końcu kąpieliska na linii brzegowej oraz współrzędne pozostałych wierzchołków obszaru kąpieliska, zarówno w części lądowej, jak i wodnej.

12)  W układzie współrzędnych płaskich prostokątnych, na obowiązującym podkładzie map topograficznych lub ortofotomap z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub na podstawie odczytów z Systemu Nawigacji Satelitarnej (Global Positioning System – GPS), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821).

13)  Należy podać wyniki oceny za trzy ostatnie czteroletnie okresy, w szczególności 2000-2011, 2009-2012, 2010-2013; należy wypełnić te pola, dla których istnieją dane.

14)  Dane pochodzące od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

15)  Należy podać, jeżeli wypełniono pole 26.

16)  Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na rzece, należy przejść do części II.

17)  Dotyczy wód kąpieliska.

18)  Dane pochodzące od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

19)  Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na jeziorze, należy przejść do części III.

20)  Takie jak: muliste, bagniste, piaszczyste, kamienne.

21)  Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na takim zbiorniku, należy przejść do części IV.

22)  Należy wypełnić, jeżeli zaznaczono pole 22.

23)  Należy wypełnić, jeżeli zaznaczono pole 23.

24)  Należy zaznaczyć właściwe pole i wstawić opis.

25)  Dane pochodzące od starosty lub marszałka województwa.

26)  Należy wypełnić na podstawie pozwoleń wodnoprawnych.

27)  Należy podać odległość zrzutu od kąpieliska, z dokładnością do 50 m.

28)  Należy zaznaczyć, jeżeli kąpielisko jest zlokalizowane w obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego oraz podać nazwę i kod tego obszaru.

29)  Dane pochodzące od dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej lub dyrektora urzędu morskiego.

30)  Opis zgodnie z klasami pokrycia terenu wyróżnionymi w programie CORINE Land Cover (CLC), na poziomie 3.

31)  Wypełnić, jeśli zaznaczono pole 122.

32)  W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.).

33)  Wypełnić, jeśli zaznaczono pole 129. Podać w szczególności nazwę obszaru objętego ochroną (nazwa obszaru Natura 2000, nazwa parku narodowego itp.).

34)  Wypełnić, jeśli zaznaczono pole 132.

35)  Dane pochodzące od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

36)  Na podstawie danych nie starszych niż 4 lata.

37)  Wykaz substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej jest określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. Nr 138, poz. 934).

38)  Opis na podstawie obserwacji na miejscu.

39)  Należy zaznaczyć, jeżeli zaznaczono pole 141, a wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne – zgodnie z tabelą 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 81, poz. 685) – oraz przez chlorofil „a” wartości granicznych określonych dla I klasy czystości wód zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008).

40)  Należy zaznaczyć, jeżeli zachodzi jedno z poniższych:

–   zaznaczono pole 142, a wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne – zgodnie z tabelą 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych – oraz przez chlorofil „a” wartości granicznych określonych dla I klasy czystości wód zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych;

–   zaznaczono pole 141, a wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne – zgodnie z tabelą 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych – oraz przez chlorofil „a” wartości granicznych określonych dla I klasy czystości wód zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

41)  Należy zaznaczyć, jeżeli zaznaczono pole 142, a wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne – zgodnie z tabelą 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych – oraz przez chlorofil „a” wartości granicznych określonych dla I klasy czystości wód zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, lub jeżeli zaznaczono pole 143.

42)  Należy zaznaczyć, jeżeli zaznaczono pole 144.

43)  Dotyczy jedynie kąpielisk zlokalizowanych na wodach przejściowych i przybrzeżnych oraz morskich wodach wewnętrznych.

44)  Należy opisać przypadki stwierdzenia występowania oraz ocenić zagrożenie.

45)  Dotyczy jedynie kąpielisk zlokalizowanych na wodach przejściowych i przybrzeżnych oraz morskich wodach wewnętrznych, a także na jeziorach, zbiornikach zaporowych, rzekach o typie 23 i 24 (o powierzchni zlewni ł 5000 km2 dla obu typów rzek) oraz rzekach o typie 25, 28 lub 29.*

46)  Należy zaznaczyć, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne, warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne – zgodnie z tabelą nr 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych – oraz przez przezroczystość, fitoplankton i chlorofil „a” wartości granicznych określonych dla I klasy czystości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

47)   Należy zaznaczyć, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne, warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne – zgodnie z tabelą nr 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych – oraz przez przezroczystość, fitoplankton i chlorofil „a” wartości granicznych określonych dla II klasy czystości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

48)  Należy zaznaczyć, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, nie wskazały na przekroczenie przez fitoplankton i chlorofil „a” wartości granicznych określonych dla III klasy czystości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

49)  Należy zaznaczyć, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, wskazały na przekroczenie przez fitoplankton i chlorofil „a” wartości granicznych określonych dla III klasy czystości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

50)  Pojęcie „krótkotrwałe zanieczyszczenie” może odnosić się wyłącznie do skażeń mikrobiologicznych (enterokoki jelitowe, Escherichia coli), których przyczyny można jasno zidentyfikować, i nie przewiduje się, że będzie ono miało niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku przez okres dłuższy niż 72 godziny od momentu stwierdzenia wystąpienia skażenia, i dla których ustalone są procedury prognozowania takich przypadków i działań w przypadku ich wystąpienia.

51)  Należy podać imię i nazwisko osoby lub nazwę instytucji, adres, nr telefonu, nr faksu, adres poczty elektronicznej.

52)  Takie jak: ścieki, odpady, węglowodory ropopochodne.

53)  W razie konieczności należy powielić pola części I, tworząc w ten sposób kolejne fragmenty części H, nadając im kolejne numery rzymskie (dla fragmentów) i arabskie (dla pól).

54)  Wypełnić tylko w przypadku kąpielisk zlokalizowanych na ciekach, jeziorach lub zbiornikach zaporowych na rzekach.

55)  Wypełnić tylko w przypadku cieków lub zbiorników zaporowych zlokalizowanych na rzece; dotyczy powierzchni zlewni rzeki lub zbiornika.

56)  Wypełnić tylko w przypadku kąpielisk zlokalizowanych na ciekach lub jeziorach.

57)  Wypełnić tylko w przypadku kąpielisk zlokalizowanych na ciekach.

 

 

Comments are closed.