DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

31 października, 2022 | by Bogusław Zawadzki
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Aktualności
0

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://mosir.gizycko.pl/

Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji w Giżycku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-10-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-08.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Brak widoczności aktywnych elementów przy nawigacji klawiaturą,.
 • Mały kontrast niektórych elementów strony.
 • Utrudnione korzystanie z treści strony po zmianie orientacji ekranu lub po jego powiększeniu do 200%,.
 • W linkach do dokumentów brak informacji o formacie, rozmiarze i języku,.
 • Cele i działania linków są trudne do zrozumienia,.
 • Linki nie spełniają wymogów widoczności (kolor, podkreślenie),.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Stron utworzona na podstawie zdefiniowanego szablonu przygotowanego przed wejściem Ustawy w życie. Brak możliwości modyfikacji zdeklarowanych ustawień. Nowa wersja strony w przygotowaniu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-04-07.

Skróty klawiaturowe

 • Na sronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jędrzej Godlewskimosir@gizycko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 429 27 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 • woj. Warmińsko – Mazurskie
 • ul. Moniuszki 5
 • 11-500 Giżycko

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Parking jest bezpłatny.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo.
 • Istnieje możliwość rozłożenia przenośnej rampy. Zawiadom nas o tym wcześniej.
 • Otwierają się na zewnątrz.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Comments are closed.